ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

Rijopleiding; overeenkomt voor losse rijlessen
Pakket Rijopleiding: overeenkomst voor een vast aantal lessen (lespakket of cursus)
Schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden horen bij lesovereenkomsten gesloten tussen Rijschool de Graduate en hun leerlingen.

Artikel 2 – Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht:

 1. Er zorg voor de dragen dat de les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. Er zorg voor te dragen dat dat de leerling zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur;
 3. Om de afgesproken tijdsduur van een les volledig te gebruiken voor het geven van een rijles;
 4. Om er zorg voor te dragen dat de leerling het rijexamen aflegt in de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

Artikel 3 – Verplichtingen leerling

 1. De leerling moet de leeftijd van 16,5 hebben bereikt;
 2. De leerling dient zich te houden aan de in Flexpulse vastgelegde datum, tijd en plaats van de rijles. De rijschool zal 15 minuten extra wachten. Bij niet verschijnen, zonder tijdig te hebben afgezegd zoals vermeld in artikel 3.3, is de leerling verplicht de volledige lesprijs te voldoen
 3. De leerling moet de volledige lesprijs voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 72 uur voor in Flexpulse afgesproken/ bevestigde tijd. Zaterdagen en zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient uitsluitend telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht in het geval van artikel 3.3.a en 3.3.b;

  A: Er worden geen kosten in rekening gebracht indien er sprake is van een dringende reden. Onder dringende reden wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. De leerling dient in deze gevallen een officiële (dokters) verklaring te overleggen;

  B: Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht indien de leerling besmet is met het coronavirus en de leerling zowel een uitnodiging van de testafspraak van de GGD én een positieve testuitslag kan overleggen;

 4. De leerling moet alle aanwijzingen van de instructeur opvolgen tijdens de lessen.

 

Artikel 4 –Annulering van de lesovereenkomst

4.1. Annulering Rijopleiding

 • A: Een rijopleiding (een overeenkomst zonder een vast aantal lessen al dan niet voor een vaste periode) mag worden opgezegd tegen de eerste dag van een kalendermaand;
 • B: De opzegtermijn is een maand;
 • C: Vooruitbetaalde lesgelden worden terugbetaald onder aftrek van de reeds genoten rijlessen, eventuele administratiekosten en het reeds betaalde CBR examengeld;
 • D: De leerling hoeft tijdens de opzegtermijn niet te lessen als er dringende redenen zijn om dit niet te doen, zoals vermeld in artikel 3.3.b. Het betaalde geld voor deze niet-genoten rijlessen wordt aan de leerling terugbetaald.

4.2. Annulering Pakket Rijopleiding

 • A: De leerling mag een overeenkomst pakket rijopleiding ontbinden, zodra de rijschool toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de pakket rijopleiding. Hiervoor dient de leerling de rijschool schriftelijk in gebreke te stellen;
 • B: De leerling geeft de rijschool een termijn van twee weken om alsnog de overeenkomst Pakket Rijopleiding na te komen;
 • C: Als na afloop van deze termijn de verkeersschool alsnog niet nakomt, mag de leerling de overeenkomst Pakket Rijopleiding ontbinden;
 • D: De overeenkomst Pakket Rijopleiding mag zonder ingebrekestelling worden ontbonden als de rijschool heeft laten weten dat hij de afspraken in de overeenkomst Pakket Rijopleiding niet na wil komen;
 • E: De leerling mag de Pakket Rijopleiding opzeggen, als er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 3.3.a. De leerling dient in deze gevallen een officiële (dokters) verklaring te overleggen;
 • F: De rijschool mag de overeenkomst alleen opzeggen, als in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de Pakket Rijopleiding door hem wordt voortgezet;
 • G: In de bovenstaande gevallen 4.2.c, 4.2.d en 4.2.f krijgt de leerling het vooruitbetaalde geld terug onder aftrek van al genoten lessen, administratiekosten en de betaalde examengeld(en).

Artikel 5 – Betaling

 

 1. De rijschool is gerechtigd om een bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen;
 2. De rijschool mag de prijzen van de losse rijlessen gedurende de overeenkomt wijzigingen. Dit geldt niet voor prijzen van de lespakketten welke een onderdeel zijn van de Pakket Rijopleiding;
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden;
 4. De betaling gebeurt via bank (IDEAL) of op een andere wijze op afspraak, maar altijd voor aanvang van de les;
 5. Als de leerling niet tijdig heeft betaald dan wordt er een kosteloze betalingsherinnering verstuurd die de gelegenheid geeft om binnen veertien dagen na de datum van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, dan zal het bedrag worden verhoogd met 15%. De rijschool kan het verschuldigde bedrag invorderen middels een extern incassobureau;
 6. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken;